Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: "Zakon") i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) Rukovalac FEATURE MARKET SOLUTIONS doo Beograd, Šumatovačka 40, MB: 21351202, PIB: 110448630, čiji je zakonski zastupnik Jovana Mudrić, direktor (dalje: "Rukovalac"), izdaje sledeće:

 

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
("Obaveštenje")

 

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost korisnika internet stranice https://emaglam.rs kao i da ih informiše o njihovim  pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Ime, prezime, e-mail adresa, lozinka, telefon, adresa, grad, opština, poštanski broj, država.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Svrha obrade jeste: korišćenje internet stranice https://emaglam.rs,  zaključenje ugovora o prodaji robe i dostava proizvoda korisnicima/kupcima.

Pravni osnov obrade jeste: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti

Primalac podataka

Kurirskoj službi DExpress se radi dostave dostavljaju sledeći podaci: Ime, prezime, telefon, adresa, grad, opština, poštanski broj, država.

 

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Podaci se neće iznositi iz RS.

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju dok korisnik/kupac ne izbriše svoj korisnički nalog.

Podaci korisnika koji se nisu registrovali se brišu odmah nakon izvršene isporuke proizvoda.

 

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu cs@emaglam.shop.

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose i za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

 Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac je sproveo tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Potpisivanjem ovog Obaveštenja Lice je svestno i saglasno da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom  Obaveštenja, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti Zaposlenih su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

 

Rukovalac

  

 

Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: "Zakon") i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) Rukovalac FEATURE MARKET SOLUTIONS doo Beograd, Šumatovačka 40, MB: 21351202, PIB: 110448630, čiji je zakonski zastupnik Jovana Mudrić, direktor (dalje: "Rukovalac"), izdaje sledeće:

 

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
("Obaveštenje")

 

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost korisnika internet stranice https://emaglam.rs kao i da ih informiše o njihovim  pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, geolokacijski podaci, podaci o ponašanju (behavioral data), godina rođenja i pol.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Svrha obrade jeste: dostavljanje Newsletter (materijal reklamnog sadržaja) i plasiranje reklamnog materijala/retargetiranje.

Pravni osnov obrade jeste: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti

Obrađivač podataka

Google i Facebook

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Podaci se iznose  iz RS.

Podaci se iznose u Kraljevinu Švedske i Republiku Irsku.

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju dok korisnik/kupac ne izbriše svoj korisnički nalog.

 

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu cs@emaglam.shop.

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac i obrađivač su sproveli tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Potpisivanjem ovog Obaveštenja Lice je svestno i saglasano da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom  Obaveštenja, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti Zaposlenih su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

 

Rukovalac