Shodno odredbama člana 56. Zakona o zaštiti potrošača, Jovana Mudrić, direktor privrednog društva FEATURE MARKET SOLUTIONS DOO BEOGRAD-VRAČAR, ul. Šumatovačka 40, mb21351202 (u daljem tekstu: Društvo), dana 14. januara 2020. godine donosi sledeći,

 

PRAVILNIK

O REŠAVANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA

 

Član 1.

1.1. Ovim pravilnikom utvrdjuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji (prigovoru) potrošača na nedostatke prodate robe, odnosno pružene usluge.


Član 2.

2.1. Potrošač može da izjavi reklamaciju slanjem elektronske pošte na mail adresu cs@emaglam.shop.

Zastupnik Društva, dužan je neposredno po saopštenoj reklamaciji potrošača da proveri da li je roba kupljena putem internet stranice „Emaglam“, da li kupac poseduje račun o kupovini i da li je prošlo više od šest meseci od dana kupovine, te ako utvrdi da nije ispunjen bilo koji od navedenih uslova, saopštava kupcu da po Zakonu nema pravo na reklamaciju.

2.2. Ako zastupnik Društva utvrdi da su ispunjeni svi uslovi navedeni u stavu 1. ovog člana, proverava da li je nedostatak na robi nastao krivicom kupca te, ako utvrdi da je nedostatak na robi nastao krivicom kupca, saopštava kupcu da po Zakonu nema pravo na reklamaciju.

2.3. Ako zastupnik Društva utvrdi da su ispunjeni svi uslovi navedeni u stavu 1. ovog člana i da nedostatak na robi nije nastao krivicom kupca, robu sa nedostatkom zamenjuje novom robom, odnosno robom odgovarajuće marke (modela, tipa), a ukoliko, zbog neimanja robe u online prodavnici nije moguće izvršiti zamenu, nudi potrošaču da mu vrati iznos plaćen za tu robu u visini cene te robe na dan vraćanja ili da se otklone nedostaci na robi.

2.4. U slučajevima opisanim u stavu 3. ovog člana zastupnik Društva sastavlja zapisnik koji osim potpisa zastupnika Društva i potrošača naročito sadrži: datum reklamacije, broj i datum računa koji je izdat prilikom kupovine robe, podatke o robi koja je predmet reklamacije, lične podatake o potrošaču, konstataciju:

a) da je roba zamenjena novom robom, navodeći marku (model, tip) robe koja je data u zamenu, odnosno,

b) koji iznos je vraćen potrošaču, sastavljajući istovremeno i Nalog za ispravku (Obrazac NI) po propisima o fiskalnim kasama, odnosno,

c) da se potrošač opredelio za otklanjanje nedostataka na robi.


Član 3.

3.1. Kada iz okolnosti rešavanja po reklamaciji zastupnik Društva nije u mogućnosti da reklamaciju reši na način opisan u članu 2. ovog pravilnika, on lično ili lice koje on ovlasti preduzeće od potrošača robu koja je predmet reklamacije, sačiniti o tome zapisnik, navesti sve bitne podatke o robi i zahtevu potrošača, lične podatke o potrošaču, potpisati i pečatom overiti primitak robe od potrošača, saopštiti potrošaču da će o odluci donetoj po reklamaciji biti obavešten u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i da će, ukoliko se utvrdi da je osnovan zahtev iz reklamacije isti biti ispunjen odmah, a najkasnije u daljem roku od osam dana.

3.2. U slučajevima iz stava 1. ovog člana konačnu odluku po reklamaciji donosi rešenjem lice navedeno u preambuli ovog pravilnika.


Član 4.

4.1. Reklamacije potrošača na pružene usluge rešavaju se shodnom primenom člana 2. i 3. ovog Pravilnika vodeći računa da potrošač, u slučaju iz stava 3. člana 2. ovog Pravilnika, ima pravo na otkalanjanje nedostataka u izvršenju usluge ili vraćanje plaćenog iznosa ili na smanjenje cene srazmerno nedostatku izvršene usluge.


Član 5.

5.1. Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, odnosno neizvršenjem usluge ili izvršenjem usluge sa nedostatkom može da zahteva naknadu štete, pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.


Član 6.

6.1. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Beograd, 14. januara 2020. godine